Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Tuyển dụng Quản Đốc nhà máy, kỹ thuật viên dây chuyền, NV kinh doanh năm 2015 [26/01/15]

Công ty CP Miocen Tuyển dụng Quản Đốc nhà máy, kỹ thuật viên dây chuyền, NV kinh doanh